VZNIK ASPP

 Asociace soukromých poradenských pracovníků (dále jen ASPP)

 ASPP je dobrovolné nezávislé sdružení vysokoškolsky vzdělaných odborníků, kteří se zabývají především problematikou specifických vývojových poruch učení a chování v celé její šíři, od prevence a diagnostiky SPUCH po reedukaci, poskytování pomoci při zajišťování výukové tolerance těchto žáků v mateřských, základních a středních školách.

ASPP při všech svých aktivitách respektuje mezinárodní Úmluvu o právech dítěte.

ASPP byla založena 13.4.2001 a registrována Ministerstvem vnitra pod č.j. : VS / 1 / 46772 / OI – R, dne 13.04.2001

    Členové ASPP rovněž provádí lektorskou činnost určenou pro odbornou a rodičovskou veřejnost, vytvářejí výukové programy a speciální reedukační i učební podmínky včetně pomůcek pro žáky, poskytují terapeutickou pomoc rodinám dětí s poruchami učení a chování a vydávají odborné publikace.

    Ve své odborné činnosti vycházejí rovněž z vlastních zkušeností (učitelských, poradenských) a využívají i zkušeností zahraničních. Průběžně rozšiřují svoji odbornost sebevzděláváním, absolvují akreditované a supervizní výcviky.

    Snahou členů ASPP je i prosazení rovnoprávného legislativního postavení soukromých a státních poradenských pracovníků.

    Členství v ASPP je dobrovolné. Řádným členem se může stát každý občan ČR, který splňuje daná kritéria (podá přihlášku, má vysokoškolské vzdělání, odbornost pro diagnostiku a reedukaci SPUCH, praxi v oboru, chce se aktivně podílet na činnosti ASPP a řádně platí členské příspěvky).

    Členy ASPP jsou převážně soukromí speciální pedagogové a psychologové, často s dlouholetou praxí ve státním poradenství a školství.