ASOCIACE SOUKROMÝCH PSYCHOLOGŮ A PEDAGOGŮ, Z.S.


Asociace soukromých psychologů a pedagogů, z.s. (dále jen ASPP)

    ASPP je dobrovolné nezávislé sdružení vysokoškolsky vzdělaných odborníků, kteří se zabývají především problematikou specifických vývojových poruch učení a chování v celé její šíři, od prevence a diagnostiky SPUCH po reedukaci, poskytování pomoci při výchově a vzdělávání těchto žáků v mateřských, základních a středních školách.
    Členové ASPP rovněž provádí lektorskou činnost určenou pro odbornou a rodičovskou veřejnost, vytvářejí výukové programy, odborné publikace a speciální reedukační a didaktické pomůcky pro žáky, poskytují terapeutickou pomoc rodinám dětí s poruchami učení a chování.
    Ve své odborné činnosti vycházejí rovněž z vlastních zkušeností (pedagogických, poradenských) a využívají i zkušeností zahraničních. Průběžně rozšiřují svoji odbornost sebevzděláváním, absolvují akreditované kurzy a supervizní výcviky.
    Snahou členů ASPP je i prosazení rovnoprávného legislativního postavení soukromých a státních poradenských pracovníků.
    Členství v ASPP je dobrovolné. Řádným členem se může stát každý občan ČR, který splňuje daná kritéria (podá přihlášku, má vysokoškolské vzdělání, odbornost pro diagnostiku a reedukaci SPUCH, praxi v oboru, chce se aktivně podílet na činnosti ASPP a bude řádně platit členské příspěvky).
    Členy ASPP jsou převážně soukromí speciální pedagogové a psychologové, často s dlouholetou praxí ve státním poradenství a školství.
Účel: sdružovat odborné pracovníky (psychology, speciální pedagogy a pedagogy) pracující v soukromém sektoru a zabývající se problematikou osob se speciálními vzdělávacími potřebami.
ASPP při všech svých aktivitách respektuje mezinárodní Úmluvu o právech dítěte.

Adresa ASPP: Modřanská 11 / 387, Praha 4 – Modřany 143 00