Výtah z obsahu aktuálně platných právních předpisů MŠMT ČR vztahujících se k problematice dětí
 se specifickými poruchami učení a chování:

Použité zkratky:
žáci se  SVP – žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
žáci se ZP – žáci se zdravotním postižením
SPU – specifické poruchy učení
SPCH – specifické poruchy chování
SPUCH – specifické poruchy učení a chování
ŠPZ – školská poradenská zařízení
ŘŠ – ředitel školy

 

Zákon č. 561 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a jiném vzdělávání
(tzv. školský zákon)

Pro žáky s SPUCH je důležité:

Paragraf 2 b:    “ vzdělání je založeno na zásadách zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce“


Paragraf 16:    Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a dětí nadaných:
 

-    osoby se zdravotním postižením (ZP), zdravotním nebo sociálním znevýhodněním – sem řadíme vývojové poruchy učení nebo chování
-    zdravotní znevýhodnění = lehčí zdravotní poruchy (oslabení) vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání
-    speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků zjišťuje školské poradenské zařízení (ŠPZ)
-    tyto děti mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jeho vzdělávacím potřebám a možnostem, dále i právo na vytvoření nezbytných podmínek a na poradenskou pomoc ŠPZ
-    při přijímání a  ukončování vzdělávání se stanoví vhodné podmínky odpovídající potřebám žáka
-    při hodnocení se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění
-    tyto děti mají nárok na užívání speciálních učebnic, didaktických a kompenzačních učebních pomůcek
-    je možnost zřizování tříd pro děti se ZP (SVP) – oddělení, studijních skupin s upravenými vzdělávacími programy
-    možnost zřízení místa asistenta pedagoga ve třídě, ve které se vzdělává žák se SVP na základě písemného vyjádření ŠPZ (rozhoduje ředitel školy)

Paragraf 18:    Individuální vzdělávací plán (IVP) může ředitel školy povolit žáku s  SVP na základě žádosti zákonného zástupce a písemného doporučení ŠPZ


Paragraf 19:    Náležitosti IVP stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 73).

Paragraf 26:    Délka vyučovací hodiny u žáka se SVP může být odlišná, je zde možnost dělit nebo spojovat hodiny.

Paragraf 51:   
-    možnost hodnotit klasifikačním stupněm, slovně i kombinací (rozhoduje ŘŠ se souhlasem školské rady – u všech žáků,  nejen u žáků s SPU)
-    převod slovního hodnocení na klasifikační stupeň při přestupu na školu, která hodnotí odlišným způsobem (i při přechodu na SŠ) a která o to požádá
-    u žáků s SPU  o slovním hodnocení rozhoduje ŘŠ na základě žádosti zákonného zástupce  žáka a doporučení ŠPZ (pokud škola hodnotí klasifikací).

(Zákon č. 49/2009, který novelizuje „školský zákon“, výše uvedené nezměnil)

Vyhláška č. 73/2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

-    nárok na tzv. podpůrná opatření při vzdělávání – speciální metody a postupy, kompenzační učební pomůcky, spec. učebnice a didaktické materiály, poskytování pedagogicko psychologických služeb, zajištění asistenta pedagoga, snížení počtu žáků ve třídě
-    žákům s těžkým zdravotním postižením náleží nejvyšší možná míra podpůrných opatření (netýká se SPUCH)
-    speciální vzdělávání se poskytuje žákům se SVP na základě speciálně pedagogického, popřípadě psychologického vyšetření ŠPZ a jejich rozsah a závažnost je důvodem k zařazení žáka do režimu speciálního vzdělávání

-    formy speciálního vzdělávání
-    individuální integrace (v běžné škole)                                                                                               
-    skupinová integrace (ve třídě pro žáky se ZP – např. dyslektická třída)
-    kombinace (tj. individuální  integrace ve třídě pro žáky s jiným druhem ZP /např. žák s SPU integrovaný ve třídě pro žáky se zrakovým postižením/, případně ve spec. škole  pro žáky s jiným  ZP, nebo skupinová integrace ve speciální škole pro žáky s jiným postižením /např. třída pro ment. postižené ve spec. škole pro žáky se sluchovým postižením/)                      
-    speciální škola pro žáky se ZP – ZŠ pro žáky s SPU, ZŠ pro žáky s SPCH
-    upřednostňována je individuální integrace, pokud vyhovuje potřebám a možnostem žáka a podmínkám a možnostem školy

-     IVP se vypracovává v případě potřeby u individuálně integrovaných žáků (ale je důležitým podkladem pro získání finanční dotace na žáka, tzv. navýšeného normativu)
-     ŘŠ může povolit IVP na základě žádosti zákonného zástupce žáka a písemného doporučení ŠVP (na SŠ pouze v závažných případech)
-     IVP vychází ze vzděl. programu školy, závěrů odborného vyšetření (speciálně pedagogického nebo psychol.), případně doporučení praktického nebo odborného lékaře, dalšího odborníka a vyjádření zák. zást. žáka
-     IVP je součástí dokumentace žáka
-     IVP obsahuje údaje o obsahu, rozsahu, průběhu a způsobu poskytované péče, o cíli vzdělávání (časové a obsahové rozvržení učiva), volbě pedagogických postupů, způsobu zadávání a plnění úkolů, způsobu hodnocení žáka, potřebě dalšího pedagogického     
      pracovníka, seznam kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů

-     IVP obsahuje jmenovité určení pracovníka ŠPZ pro spolupráci se školou, návrh snížení počtu žáků ve třídě, předpoklad navýšení finančních prostředků a závěry spec. ped. nebo psychol. vyšetření žáka
-      za zpracování IVP odpovídá ŘŠ
-      ŠPZ 2x ročně vyhodnocuje dodržování postupů a opatření v IVP, v případě nedodržování informuje ŘŠ
-     v IVP jsou možné i změny, ale je nutné s nimi seznámit zák. zástupce žáka, ten je stvrdí podpisem
-     asistent pedagoga je určen pro pomoc žákům přizpůsobit se školnímu prostředí a pedag. pracovníkovi pro pomoc při výchově a vzdělávání, dále při komunikaci se žáky a zákonnými zástupci žáka. Žádá o něj ŘŠ.
-     organizace speciálního vzdělávání (počet hodin, osobní asistent, diagnostický pobyt, možnost nezařazení žáka do spec. vzdělávání atp.)

-      počty  žáků ve třídách  
            skupinová integrace:     - 6 -14 žáků ve třídě pro žáky se ZP
                                                - 4 – 6 žáků ve třídě pro žáky s těžkým ZP
                                                - možnost doplnit o žáky bez ZP (max. však 25% z nejvyššího počtu žáků ve třídě)
            individuální  integrace:   - v běžné třídě lze integrovat max. 5 žáků se ZP
 

Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Paragraf 15:    V případě použití slovního hodnocení jsou výsledky vzdělávání žáka (tj. i žáka se speciálními vzdělávacími potřebami) popsány tak, aby zahrnovalo posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení  a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Obdobně se postupuje i v případě použití klasifikace.


Zpracovala: PaedDr. Drahomíra Jucovičová