Nabídka speciálně pedagogické péče pro děti se speciálními potřebami v rámci komplexní péče v Modřanech
/viz samostatný článek/

Dr. Heyrovská 

1.    Konzultace pro rodiče:

Pokud se rodič sám domnívá, nebo je upozorněn odborníkem / lékař, logoped, učitel apod. /, že jeho dítě předškolního či školního věku má drobné problémy v oblasti řeči, motoriky, soustředění, stravování, sociálním chování, spánku, komunikace, čtení, psaní, počítání, údržbou pořádku, pomočování apod. je vhodné se přijít nezávazně poradit.

Odborník zjistí anamnestická data, provede vstupní pohovor s rodiči bez přítomnosti dítěte a následně doporučí postup. Tento velmi podrobně sdělí rodičům s případnými doporučeními jak problém řešit, ev. poskytne kontakt na další odborníky.

2.      Podpora motoriky / hrubé a jemné / a podpora soustředění:

Pro děti s vývojovými odchylkami hrubé a jemné motoriky, stejně jako pro děti s poruchou soustředění pořádáme ve spolupráci s kolegy z Tedo Baby clubu kurzy bazénové terapie. Kurzy jsou vedeny speciálním pedagogem, dětským lékařem, fyzipoterapeutem a plaveckým instruktorem, kteří se rovněž podílejí na metodice kurzů. Pro zařazení do kurzu je potřebné vyšetření a doporučení odborníkem, nelze tedy jen na žádost na rodičů.

Kurzy probíhají 1x týdně 45 min., pololetně, rodič je s dítětem přítomen v bazénu, skupina 7-8 dětí. Věková kategorie 5-9 let.

3.      Grafomotorika:

Věnujeme se diagnostice typu grafomotorických obtíží u dětí, vyšetření trvá 1 hodinu v přítomnosti rodičů, kteří plně edukováni. Podle typu obtíží zavádíme typ nápravy.

-
         ergonomický program při  imitačních nebo nezralostních typech periferních nedostačivostí
-
         tréninkový  program při vývojových odchylkách jemné motoriky
      / reedukace, rehabilitace /


4.      Reedukační skupiny pro děti s obtížemi ve školní praxi na bazi dg. SPU / specifická porucha učení /:

Do skupin přijímáme 7 dětí mladšího nebo staršího školního věku s dg. SPU stanovenou buď PPP nebo jiným odborným pracovištěm. Základem přijetí je tedy konkrétní odborný posudek.

Cyklus je pololetní, obsahuje 15 lekcí,  scházíme se s  dětmi 1x týdně v časové dotaci 1 ½ hodiny / 2x 45 min. /. Výsledkem je výstupní reedukační zpráva. Děti docházejí bez rodičů, rodiče na pozvání dětí mohou reedukaci navštívit. Dětem nevyplývá domácí povinnost z těchto skupin. Reedukující pedagog je v úzkém spojení jak s rodinou, tak s vyučujícím pedagogem nebo pedagogy.

Docházku lze kombinovat s ambulantním vedením.


5.      Ambulantní nápravová terapie:

Indikace k přijetí vyplývá z doporučení odborníků a bývá konzultována v rámci komplexní péče. Dítě dochází v doprovodu rodičů na pravidelné odborné vedení, ze kterého vyplývá každodenní povinnost provádět specifická cvičení pod vedením rodiny v domácím prostředí, s kontrolami 1x měsíčně k zátěži. Cílem těchto postupů je stabilizace stavu a zmírnění či odeznění / rezidua / původních obtíží.

Docházku lze kombinovat s docházkou do reedukačních skupin.


6.      Letní reedukační pobyt:

Na konci léta / srpen / pořádáme již od roku 1992 pro děti se speciálními potřebami letní pobyt. Pobyt je indikovaný odborníky a je zaměřen na stabilizaci po prázdninách, navození biorytmu, soustředění a na celkovou podporu školních dovedností. Děti jsou 2x denně v bazénu, 2x denně na motorických cvičeních a 2x denně na reedukačních skupinách. Každé dítě má svůj reedukační individuální plán, který je sestavován týmem odborníků před nástupem dítěte a jeho obsah vychází z odborných  nálezů  a aktuálních  potřeb dítěte.

Pobyt je stacionární, 7 denní,  pod vedením lékařů, fyzioterapeutů, plaveckých instruktorů, speciálních pedagogů a asistentů. Výstupní zpráva má vypovídací hodnotu pro rodiče, pedagogy do škol a odborná pracoviště.

Zápis je pravidelně 1.2. daného roku, v květnu se scházíme s rodiči k informativní schůzce.


7.      Lektorská činnost:

Dr. Heyrovská již od roku 1994 lektoruje další vzdělávání pedagogických pracovníků pod akreditací MŠMT  ČR v dané problematice.

 

Adresa: Platónova 26, Praha 12 – Modřany

Kontakt: 244 40 30 28 pondělí 12.00 – 13.00 hod. nebo denně emailem heyrovskaseznam.cz

 

Odkaz: související článek : Komplexní péče v Modřanech